Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390064 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Troi dat Bao La - ID: 1390064
 IP & Posted by:  73.91.158.170 on November 5, 2016 at 7:28am
 Updated by:  October 19, 2019 at 3:42pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Olive Branch
 State/Province:  Mississippi
 Zip:  38654
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Lam muon
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  KCGDN Translate to English
 Free Time:  KCGDN Translate to English
 I Am:  PHỎNG THEO THỬA RUỘNG BA BỜ. Ruộng người bỏ phế đã nhiều năm. Không ai cầy cấy mắc chi ta. Cày sâu cuốc bẩm đời vất vả. Gặt hái thu hoạch khổ tấm thân. ... Hạnh phúc là thứ trời không ban. Phần ta đã biết chẳng cưỡng cầu. Cuộc đời cứ thế mà tự tại. Không yêu, không hận cũng chẳng sầu Translate to English
 Looking For:  KCGDN Translate to English

Back | Send Email to Troi dat Bao La (ID: 1390064)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.