Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412562 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Duc Sy - ID: 1412562
 IP & Posted by:  113.172.9.123 on July 30, 2017 at 6:35am
 Updated by:  February 5, 2019 at 12:06am
 Gender:  Gay
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Startup thành công các công ty đã đủ người Translate to English
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  Đàn ông, đơn giản , tôi thích cả 02 giới Translate to English
 Looking For:  nam tính , cương trực , có hoài bão . Đá rỉ vào tai Sỏi " Mình cần có nhau" , Sỏi lâng lâng trong niềm hạnh phúc . Rồi khi đầu thai xuống hạ giới , Sỏi đi tìm Đá, như lời thề nguyền năm xưa , nhưng mãi vẫn chưa gặp Đá, lời nguyền ko hiệu nghiệm Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Duc Sy (ID: 1412562)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.